Misyon & Vizyon

Mesleğin Misyonu

               Harita ve Kadastro Teknikerliğinin görevi, yeryüzünün bütünü veya bir bölümüne ilişkin doğal ve yapay arazi detayları ile ilgili geometrik ve tematik bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi, bilgilerin bir elektronik ortamda bir sistem yaklaşımı ile yönetilmesi ve hizmete sunulması, istendiğinde belli bir ölçekte istenen amaca uygun bir izdüşüm sisteminde çizimsel olarak kullanıcılara sunulması ve aynı zamanda mekânsal bilgilerin depolandığı ortam ile arazi arasındaki ilişkilerin kurulmasıdır. Bu yönüyle mesleğimiz; şehir planlaması, kırsal ve kentsel arazi düzenlemeleri, inşaat, ormancılık, madencilik gibi faaliyetlerde, arazi ile ilgili çok sayıda mühendislik disiplini ile birlikte araziye ait gereksinim duyulan verileri sağlayarak gerek disiplinler arası, gerekse ilgili kurum, kuruluş ve kişilere projelerinin yapımı ve uygulanmasında gerekli hizmetleri sunar.

Harita ve Kadastro Teknikerliğinin misyonu; toplumun ihtiyaçları ve beklentileri   doğrultusunda,   bu beklentilerin de  ötesine  geçen nitelikte, mesleğin ve etik kurallarına hassasiyetle uyan yukarıda  özetlenen hizmetlerin üretiminin gerçekleştirilmesidir  

Mesleğin Vizyonu

               Harita ve Kadastro Teknikerliği, konum bilgisini ya da mekansal bilgiyi üreten bir meslek disiplinidir ve bir çok disiplinle işbirliği ve eşgüdüm içerisinde ürettiği hizmetlerle toplumsal yaşam açısından önemli bir sorumluluk yüklenir. Mesleğimizin vizyonu,  kamu-birey yararı dengesinin adil bir biçimde sağlanması ilke edinilerek, mesleki etik kurallara uygun olarak hizmet üretilmesi, gelişen teknolojik yöntem ve ölçü aletlerinin mesleki uygulamalarda en etkin bir biçimde kullanılması, güncel  koşullar   ışığında bugünün değerlendirilmesi  ve geleceğe dair öngörü ve hedeflerin ortaya konmasıdır.