Hakkında

BÖLÜMÜN TARİHÇESİ

2000 yılında Harran Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu Teknik Programlar Bölümüne bağlı olarak açılmış olan Harita ve Kadastro Programı, 2006 yılında Adıyaman üniversitesinin kurulmasından sonra, Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu Teknik Programlar Bölümüne bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmüştür. 2009  yılında YÖK’ nun Meslek Yüksek Okulları için hazırladığı İKMEP projesi ve Bologna Süreci kapsamında, International Standard Classification Of Education (ISCED – 97) Uluslararası Eğitim Standart Sınıflandırması ve International Standard Classification Of Occupations (ISCO – 88) Uluslararası Standart Meslek Sınıflandırması sınıflamasına göre yeni bir bölüm ve Program sınıflandırması yapmıştır. Buna göre Harita ve Kadastro Programı, 581 kodlu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümüne bağlanmıştır.  Bu yapılanmaya uygun olarak 2010 yılında Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulunda Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü kurulmuş ve ‘Harita ve Kadastro Programı’ bu bölüme bağlanmıştır.

HARİTA VE KADASTRO TEKNİKERLİĞİ

Harita ve Kadastro Teknikerliği, elektronik ölçü aletleriyle araziden elde edilen bilgilerden, bilgisayar ortamında hesap ve çizim işi yapmak, uydular aracılığı ile ölçüm yapabilen GPS/CORS arazi ölçü aletlerini kullanarak, araziye yönelik mühendislik projeleri için gerekli büyük ölçekli harita üretimi yapmak ve bu projeleri araziye uygulamaktır. Harita Kadastro Teknikerleri; karayolu, demiryolu, baraj, sulama, tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etütlerinde ve projelendirmede, bu projelerin araziye uygulanmasında, kent ve imar planlaması, kent haritaları, imar planı uygulamaları, parselasyon planlaması, kadastro, arazi Toplulaştırma Projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında,  topografik haritaların üretiminde, tarihi-mimari yapıların röleve ve yapıların plankote işlerinde, petrol-maden arama ve rezerv tespit çalışmaları  vb. teknik hizmetlerin yürütülmesinde aktif görev üstlenirler. Harita ve Kadastro Teknikeri, harita sektöründe mühendis ve teknisyen/işçi arasındaki iş akışını sağlayan ara eleman niteliğindedir. Harita ve Kadastro Programından mezun olanlar, ‘Harita ve Kadastro Teknikeri’ ünvanı alırlar.

 

Harita ve Kadastro Teknikerliği Meslek Profili  

Ülkemizin kadastrosunun tamamlanması ya da kadastrosu önceden tamamlanan alanların yeniden güncellenmesi çalışmalarının öncelikli olarak gündeme alındığı  günümüzde, Harita ve Kadastro Teknikerliği mesleğine olan ihtiyacı öne çıkarmaktadır. Yakın zamanda uygulamaya giren yüzlerce lisanslı harita bürolarında, yasal olarak en az iki Harita ve Kadastro Teknikerinin çalıştırılacak olması da bu mesleği önemli yapmaktadır. Buna göre arazi harita, bilgi ve dokümanlarının hazırlanması, hazırlanan projelerin araziye uygulanmasında Harita ve Kadastro Teknikeri görev almaktadırlar. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Belediyeler gibi çok sayıdaki  kamu kuruluşu ile tüzel kurumların neredeyse tamamında istihdam imkanı vardır.

Ülkemizde duble yol projeleri ile Arazi Toplulaştırma Projelerinin yoğun bir şekilde hayata geçirildiği ve özellikle Doğu, Güneydoğu Bölgelerinde gelecek on yıl içinde önemli teşvikler ve yatırımlar olacağı, tüm yatırımların haritacılık faaliyetleriyle başlayacağı göz önüne alındığında, Harita ve Kadastro sektörünün gelişeceği ve buna bağlı olarak da istihdamda yoğun bir artış görülecektir.


Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Harita kadastro teknikeri olmak isteyenlerin;
- Sayısal düşünme yeteneğine sahip,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
- Aritmetik ve geometrik işlemleri yapabilen,
- El-göz koordinasyonu ve çizim yeteneği gelişmiş,
- Açık hava ve arazide çalışmaktan hoşlanan,
- İş birliğine açık,
- Bedence sağlam ve güçlü kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Harita kadastro teknikerleri görevlerini hem büroda hem de açık havada yürütürler. İşyerinin durumuna göre topograflar, jeoloji, jeofizik, harita ve kadastro, inşaat, çevre ve petrol mühendisleri gibi meslek disiplinleri ile işbirliği halinde çalışırlar. Görevleri sık sık seyahat etmeyi gerektirir.

Eğitim Süresinde Kazanılan Nitelikler 

- Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan inceler
- Arazinin çeşitli aletlerle harita ve krokilerini çizer
- Büroda arazi ölçmelerinden hesaplamalar yapar
- Haritalar üzerinde düzeltmeleri ve renklendirmeleri yapar
- Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarını yapar
- Mahkemelerde Harita ve Kadastro Mühendislerinin bulunmadığı durumlarda bilirkişi olarak     görev yapar

Mezunların Çalışma Alanları

Harita ve Kadastro Teknikerleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Teknik Arama, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, GAP, DLH, DDY, DHM vb. kamu kurumları ile özel sektör kuruluşları (Harita Şirketleri, İnşaat Şirketleri, Maden Şirketleri vb.) 'nda çalışabilirler.


Meslekte İlerleme Durumu


Harita Kadastro Programı’nı başarıyla bitirenler ÖSYM tarafından açılan (DGS) Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Harita Kadastro Mühendisliği  lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Harita Kadastro Teknikerleri, hizmet sürelerine ve gösterecekleri performansa bağlı olarak çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda bölüm şefi olabilirler.